POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU

INTERNETOWEGO www.nychairx.eu

Polityka Prywatności określa zasady postępowania z danymi osobowymi Użytkowników Serwisu www.nychairx.eu przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

I. DEFINICJE
1. ADMINISTRATOR – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania; Administratorem danych jest FUJIEI Europa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-524), ul. Wojska Polskiego 9/108, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000693993, NIP: 5252723048, REGON: 368293244, ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach;
2. PODMIOT PRZETWARZAJĄCY – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora;
3. DANE OSOBOWE – to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, Administrator w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną będzie przetwarzał takie dane jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, adres IP;
4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
5. ODBIORCA – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;
6. STRONA TRZECIA – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia Administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe;
7. COOKIES – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których korzysta się ze stron internetowych serwisu www.nychairx.eu ;
8. COOKIES ADMINISTRATORA – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem serwisu;
9. SERWIS – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: http:// www.nychairx.eu ;
10.URZĄDZENIE – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu internetowego;
11. UŻYTKOWNIK – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dokonując zakupu w serwisie www.nychairx.eu wyrażasz świadomą zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora oraz podmioty współpracujące z Administratorem (podmioty przetwarzające) w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, obsługi konta w serwisie www.nychairx.eu, dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Administratora, działań marketingowych świadczonych przez Administratora, oferowania bezpośrednio produktów firm współpracujących z Administratorem, odpowiedzi na pisma i wnioski, zapewnienia bezpieczeństwa archiwizacji danych, spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na pytanie, brakiem możliwości kontaktu, brakiem możliwości realizacji usług lub brakiem możliwości otrzymywania informacji o charakterze marketingowym.
3. Wyrażenie świadomej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest równoznaczne z akceptacją przez Ciebie Warunków niniejszej Polityki Prywatności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Akceptacja następuję poprzez zaznaczenie odpowiednich ,,okienek” podczas dokonywania zakupu i rejestracji w serwisie www.nychairx.eu,
4. Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
5. Przetwarzamy kategorie Twoich danych osobowych takie jak podstawowe dane identyfikacyjne, dane dotyczące zamieszkania i dane dotyczące możliwości kontaktu z Tobą tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania (dostawy), adres do rozliczeń, numer telefonu, adres e-mail, adres IP;
6. Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: osobom przez nas zatrudnionym; podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu; partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę w celu realizacji usługi; podmiotom, przedsiębiorcom i firmom zewnętrznym współpracującym z nami z zachowaniem zasad ochrony prywatności. Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane i powierzane przez nas podmiotom uprawnionym zgodnie z przepisami prawa, podmiotom kontrolnym i nadzorczym, organom egzekucyjnym, kancelariom prawnym.
7. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.
8. Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy; wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych; powiadamiania Cię o zmianach w regulaminie i polityce prywatności.
9. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, żądania uzupełnienia niekompletnych danych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Administrator bez uzyskania Twojej świadomej zgody nie przetwarza i nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych bądź adresowych. Wyjątek od tej reguły to sytuacja, w której Administrator zostanie zobligowany do udostępnienia danych na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu prawnego.
11. Jeżeli uważasz, że nie przestrzegamy przepisów o ochronie danych osobowych możesz złożyć skargę do organu regulującego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce lub lokalnego organu nadzorczego.
12. Każdy Klient ma prawo kierować opinię, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres mailowy: info@fujiei.eu.

III. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii; do sprostowania (poprawiania swoich danych); do usunięcia danych; do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
WAŻNE! Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać abyśmy je usunęli.
WAŻNE! Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
WAŻNE! Masz prawo otrzymać od nas swoje dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

IV. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH
1. Podczas korzystania z serwisu internetowego www.nychairx.eu niektóre dane są automatycznie zachowywane na serwerach Administratora serwisu dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują:
• nazwę Państwa dostawcy dostępu do Internetu;
• adres IP;
• wersję oprogramowania przeglądarki;
• system operacyjny komputera;
• logi systemowe;
2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Klienta takie jak:
• imię i nazwisko;
• adres zamieszkania (do dostawy), adres do rozliczeń;
• adres poczty elektronicznej;
• numer telefonu kontaktowego.

V. POWIADOMIENIA I PLIKI COOKIES
1. Sprzedawca w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności podczas korzystania ze sklepu Internetowego oraz w procesie wypełniania formularza zamówienia w sklepie Internetowym może wysyłać powiadomienia dotyczące dokonywanych przez klienta czynności.
2. Sklep Internetowy wykorzystuje pliki Cookies instalowane w przeglądarce klienta. Klient ma prawo odmówić ich przyjęcia lecz może to wiązać się z niepoprawnym działaniem niektórych Usług jak i całkowitym wyłączeniem dostępu do Sklepu Internetowego.
3. Pliki Cookies są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym klienta i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Sklepu Internetowego. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
4. Każda przeglądarka w inny sposób pozwala zarządzać ustawieniami Cookies. Poniżej Sprzedawca przygotował interlinki z odpowiednimi instrukcjami. Wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz:
• Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/196955
• Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
• Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL
• Firefox- https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
• Opera – http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

VI. NEWSLETTER
1. Twoje dane osobowe mogą zostać wykorzystane tylko za Twoją zgodą do celów marketingowych tj.: przesyłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej np. reklam za pomocą poczty elektronicznej.
2. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną podczas dokonywania zakupu bądź rejestracji konta w serwisie lub w późniejszym czasie umożliwia Administratorowi wysyłania użytkownikom serwisu informacji – newsletterów z informacjami na temat oferty zawartej w serwisie.
3. Wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest równoznaczne z zaznaczeniem odpowiedniego ,,okienka” na stronie serwisu dotyczącego otrzymywania Newslettera.
4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować i odwołać zgodę z otrzymywania newsletterów od Administratora wysyłając oświadczenie o odwołaniu zgody na adres e-mail info@fujiei.eu.