POLITYKA SPRZEDAŻY

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
NychairX

Szanowni Klienci, pragniemy zaprezentować Państwu Regulamin Sklepu Internetowego NychairX, który dalej nazywać będziemy „Regulaminem”. Dzięki Regulaminowi uzyskają Państwo niezbędne informację na temat  zasad funkcjonowania Sklepu Internetowego, zasad świadczenia Usług przez Sprzedawcę, zasady składania Zamówień na Produkty dostępne w ofercie Sklepu Internetowego jak również informację na temat przetwarzania danych osobowych.  Regulamin został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz Dyrektywę 1999/44/EC z 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji.

§1. SŁOWNIK POJĘĆ

W Regulaminie użyliśmy poniższych  pojęć, które należy rozumieć w następujący sposób:
1. Administrator danych osobowych - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w Ogólnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
2. Adres mailowy – adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego info@fujiei.eu
3. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca lub zamierzająca złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym;
4. Koszyk – udostępniona indywidualnie dla Klienta przestrzeń Sklepu Internetowego, w której Klient ma możliwość zbierać niezbędne informację na temat prowadzonych przez siebie w danej chwili zakupów oraz szczegółów składanego Zamówienia.
5. Powiadomienie – wiadomość elektroniczna przesłana na adres mailowy Klienta podany w toku wypełniania Formularza zamówienia w Sklepie Internetowym, zawierająca określoną informację.
6. Produkt - dostępna w ofercie Sklepu Internetowego rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
7. Sklep Internetowy – Sklep prowadzony przez Sprzedawcę, w którym Klienci za pośrednictwem Internetu (drogą elektroniczną) mogą dokonywać zakupów Produktów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy.
8. Sprzedawca – sprzedawcą i właścicielem Sklepu Internetowego jest Fujiei Sp. Z o.o. z siedzibą pod adresem: Al. Wojska Polskiego 9/108, 01-525 Warszawa
9. Umowa Sprzedaży – umowa zawierana między Sprzedawcą, a Klientem na odległość, której przedmiotem jest zakup Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wybranych przez Klienta.
10. Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegająca na prowadzeniu konta Klienta;
11. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, w którym Klient określa jej szczegóły.

 

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Klienta w wyniku korzystania ze Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
2. Informację na temat metod ochrony danych osobowych stosowanych przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce Prywatności, która stanowi Załącznik nr. 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Ceny podane na stronach Sklepu Internetowego są cenami brutto i są wyrażone w:
A. Złotych polskich,
B. Euro
C. Dolarach amerykańskich
D. Funtach brytyjskich w zależności od wybranej na stronie internetowej Sklepu Internetowego opcji.
4. Kliencie pamiętaj, że:
A. momentem zawarcia umowy o świadczenie Usługi jest moment kliknięcia przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ.
B. momentem zawarcia Umowy Sprzedaży jest moment otrzymania powiadomienia o przyjęciu Zamówienia. To z chwilą otrzymania tego Powiadomienia pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
5. W celu korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia Zamówienia, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz włączona obsługa plików cookies.

 §3. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
1. W ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego Sprzedawca umożliwia dokonywanie zakupów bez obowiązku rejestracji (jako Gość) jak i po dokonaniu rejestracji.
2. Aby złożyć zamówienie i dokonać zakupu Produktu dostępnego w ofercie Sklepu Internetowego należy pierwszej kolejności wybrać Produkt wskazując jednocześnie jego parametry, a następnie dodać wskazany Produkt do koszyka klikając w przycisk DODAJ DO KOSZYKA. Kliknięcie w ten przycisk powoduje przeniesienie Produktu do koszyka, po czym Klient ma możliwość kontynuowania zakupów.
3. Po wybraniu wszystkich interesujących Klienta Produktów, w celu złożenia Zamówienia należy wejść do Koszyka klikając w jego ikonę dostępną w prawym górnym rogu Sklepu Internetowego.
4. Po wejściu do Koszyka i sprawdzeniu zawartości należy kliknąć przycisk PRZEJDŹ DO KASY.
5. Po sprawdzeniu informacji o Produkcie w koszyku i wprowadzeniu wszystkich wymaganych przez formularz danych w celu finalizacji Zamówienia należy kliknąć przycisk KUPUJĘ I PŁACĘ.
6. Należy pamiętać, że samo złożenie Zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca sprawdza czy może ono zostać przyjęte do realizacji. Następnie przyjmuje Zamówienie Klienta, co jest potwierdzane specjalnym Powiadomieniem. Z chwilą otrzymania Powiadomienia o przyjęciu Zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa Sprzedaży na odległość.

 

§4. PŁATNOŚCI I DOSTAWA

1. Płatność za zakupione Produkty może zostać zrealizowana, wedle wyboru Klienta, na jeden z poniższych sposobów: Przelew na konto, opłata kartą kredytową, pay pal
2. Dostawa zakupionych Produktów jest realizowana przy pomocy: Firmy kurierskiej GLS lub firmy kurierskiej UPS, lub firmy kurierskiej DPD.
3. Koszt przesyłki zakupionego Produktu uzależniony jest od metody wysyłki i miejsca docelowego dostawy. Klient ma możliwość zapoznania się z dokładnymi kosztami wysyłki w formularzu Zamówienia.
4. Przeciętny czas przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi 3- 7 dni roboczych po potwierdzeniu zamówienia.
5. Opłaty celne nie są wliczone w cenę dostawy. Klient składający Zamówienie spoza terenu Unii Europejskiej jest zobowiązany do pokrycia dodatkowych kosztów, takich jak cła, podatki i opłaty celne zgodnie z lokalnymi przepisami.
6. Przy odbiorze przesyłki Klient jest proszony o dokładne sprawdzenie w obecności przewoźnika/spedytora kompletność zawartości przesyłki, stanu opakowania zewnętrznego i stanu zamówionego Produktu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki lub obecności kuriera dokonać jej otwarcia, ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz udokumentować ewentualne uszkodzenia za pomocą zdjęć lub video, kontaktując się następnie jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Pozwoli to na natychmiastowe rozwiązanie zaistniałego problemu.

  §5. REKLAMACJE
1. Sprzedawca względem Klienta odpowiada jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz Dyrektywą 1999/44/EC z 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji.
2. Każdy Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji. Korzystając z tego prawa Klient proszony jest o  precyzyjnie opisanie występującej wady Produktu lub Usługi.
3. Przed złożeniem reklamacji i wysyłką Produktu Klient jest proszony o kontakt telefoniczny lub za pomocą wiadomości elektronicznej ze Sprzedawcą celem przyśpieszenia postępowania reklamacyjnego.
4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia przez Klienta Reklamacji.
5. Każdy Klient zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w drodze mailowej lub pisemnej.

 §6. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Każdy Klient zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta jeżeli posiada status Konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie ustawowym 14 dni od jej zawarcia lub otrzymania Produktu w zależności od tego , która z czynności nastąpiła później.
2. Każdy Klient jeżeli posiada status Konsumenta zgodnie z art 38 ustawy o prawach konsumenta nie ma prawa do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
3. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy należy złożyć odpowiednie oświadczenie woli i przesłać je Sprzedawcy razem z zakupionym Produktem oraz informacją o rachunku bankowym Klienta, na który zostanie dokonany zwróć ceny Produktu.
4. Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość to Klient ponosi koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy .
5. Po złożeniu oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy cena Produktu zostanie zwrócona Klientowi, podobnie jak koszt wysyłki Produktu poniesiony przy zakupie do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Sprzedawcy w terminie 14 dni, nie wcześniej jednak niż przed otrzymaniem rzeczy.

 §7. OCHRONA PRAW AUTORSKICH
1. Sklep Internetowy oraz wszelkie materiały opublikowane w Sklepie Internetowym są unikalne. Układ treści zawarty na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego jak i jej poszczególne części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika, aplikacja i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego.
2. Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują na Stronie Internetowej podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
3. Poprzez korzystanie z treści udostępnionych na Stronie Internetowej Klienci nie nabywają żadnych praw jak również nie uzyskują licencji do tych treści.
4. Zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, wtórne wykorzystywanie w całości i w części, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie treści opublikowanych na Stronie Internetowej za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

 §8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
2. Każdy Klient posiadający status Konsumenta ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak:
A. stały polubowny sąd konsumencki, w którym składać można wnioski o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
B. powiatowy lub miejski rzecznik praw konsumenta lub organizacje społeczne, których statutowe zadania to ochrona praw konsumentów.
3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
4. Niniejszy regulamin razem z załącznikami stanowi integralną cześć, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta, Umowy.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2018 roku do odwołania.